1. Uvodne odredbe

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem portala Poslovi365 na sajtu https://poslovi365.com/ (u daljem tekstu: Poslovi365 ili Portal).

Uslovi korišćenja, kao i sve naknadne izmene i dopune istih, važe od dana objavljivanja na sajtu Portala, i sastavni su deo svakog ugovora, usmenog ili pismenog, zaključenog između Portala i korisnika, i obavezuju svako fizičko i pravno lice koje koristi sajt Poslovi365.

Poslovi365 je namijenjen da posreduje u informacijama o otvorenim pozicijama koje objavljuje Poslodavac i na taj način ih učini dostupnim kandidatima ( u daljem tekstu: kandidat ili zaposleni)koji žele da se informišu o otvorenim pozicijama, kao i drugim posetiocima Portala.

Portal Poslovi365 omogućava registrovanim korisnicima da ga koriste kao platformu za kreiranje, podešavanje, promenu svih informacija u vezi sa objavama, ako su te radnje tehnički moguće u skladu sa funkcionalnošću samog sajta Poslovi365.

Svako korišćenje Portala u celini ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja smatraće se zloupotrebom usluge koju pruža Portal i kršenjem Uslova korišćenja.

Portal zadržava pravo da promeni, otkaže (privremeno ili trajno) bilo koji element Portala, kao i sadržaj ili unos, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Poslovi365 zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji bi bio protivan Ustavu Republike Srbije, važećim propisima i moralu. Ukoliko Poslodavac ne poštuje obavezne pozitivne propise, a posebno obavezujuće odredbe važećeg Zakona o radu, Portal zadržava pravo da ne objavi pojedinačne ili sve sadržaje tog Poslodavca. Portal takođe zadržava pravo izmene sadržaja u pogledu ispravljanja pravopisnih grešaka i strukture objavljenog sadržaja, u skladu sa Uslovima korišćenja.

2. Definicije

POSLOVI365 je naziv internet portala namenjenog za posredovanje u razmeni podataka između pravnih lica, sa jedne strane, koja traže radnike, zaposlene, volontere, saradnike i sl., a s druge strane fizičkih lica koja traže radno mesto, zapošljavanje, angažovanje, volontiranje i sl., a sve u cilju lakšeg dolaženja do podataka i brže fluktuacije i povećanja dinamike na tržištu rada.

POSLODAVAC u smislu ovih Uslova korišćenja je naziv koji obuhvata svako pravno lice koje koristi Poslovi365, a posebno poslodavca u smislu odredaba važećeg Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koju želi zaključiti, kao i svako drugo fizičko i/ili pravno lice koje koristi Poslovi365 u cilju pronalaženja izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredaba važećeg Zakona o obligacionim odnosima po ugovorima o radu, tj. traže volontere, pripravnike, osoblje za stručno usavršavanje i sl.

KANDIDAT u smislu ovih Uslova korišćenja je naziv koji obuhvata svako fizičko lice koje koristi Poslovi365 radi pronalaženja odgovarajućeg posla u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno radi nalaženja angažmana u smislu odredaba st. važećeg Zakona o obligacionim odnosima na ugovor o radu, odnosno radi pronalaženja volonterskog mesta, mesta za stručno usavršavanje i sl.

RADNO MESTO u smislu ovih Uslova korišćenja je opšti naziv za bilo koju vrstu radnog mesta, zapošljavanje, angažovanje, volontiranje, pripravnički staž, stručno osposobljavanje, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i sl.

KORIŠĆENJE u smislu ovih Uslova korišćenja je svaki oglas za posao ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno stavljanje na raspolaganje ličnih podataka u cilju pronalaženja posla ili drugog angažmana od strane Poslodavca.

CENOVNIK je, u smislu ovih Uslova korišćenja, cenovnik usluga dostupnih na Portalu.

OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice koje određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.

OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca.

3. Poslodavci

Da bi koristio Portal, Poslodavac je dužan da registracijom kreira svoj korisnički nalog ili to može uraditi sam Portal za njega kao vid promocije I marketinga, pod uslovima i na način utvrđen ovim Uslovima korišćenja.

Registrovani poslodavci mogu u bilo kom trenutku da objave oglase za posao, da ih naknadno menjaju u dogovoru sa savetnicima Portala, prate statistiku poseta objavljenih oglasa i koriste druge funkcije koje su instalirane ili će uskoro biti dostupne.

Poslodavac samostalno utvrđuje sadržaj oglasa. Poslodavac ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje mogu nastati objavljivanjem njegovog sadržaja na Portalu.

Poslodavac garantuje da je vlasnik ili korisnik svih autorskih i/ili srodnih prava na celokupni sadržaj, kao i na sve pojedinačne delove tog sadržaja, koje objavljuje na Portalu. Poslodavac je isključivo odgovoran za svako moguće kršenje autorskih i/ili srodnih prava, kao i drugih prava intelektualne svojine.

Postavljanjem objave na Portal, Poslodavac bezuslovno i neopozivo daje saglasnost Kompaniji da promoviše njegovu objavu, putem oglašavanja ili na drugi odgovarajući način, kako smatra Kompanija.

Poslodavac se obavezuje da će svoj korisnički nalog na Portalu koristiti isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih zaposlenih za svoje potrebe. Poslodavac se obavezuje da neće omogućiti niti dozvoliti pristup podacima, bilo direktno, bilo davanjem korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Ako Poslodavac koristi svoj korisnički nalog u bilo koju drugu svrhu (npr. za promociju i prodaju različitih proizvoda, usluga itd.), Kompanija će blokirati i ukloniti svaki takav korisnički nalog sa Portala i svaku takvu zloupotrebu korisničkog naloga podleže zakonskim propisima o pokretanju postupka radi obeštećenja Preduzeća od štete.

Usluga objavljivanja oglasa za slobodna radna mesta na sajtu poslovi365 naplaćuje se u skladu sa Cenovnikom koji važi u trenutku objavljivanja oglasa.

4. Kandidati

Da bi koristio Portal, kandidati, odnosno posetioci sajta dužni su da se pridržava pravila, pod uslovima i na način utvrđen ovim Uslovima korišćenja.

Kandidati odnosno lica koji traže posao na Portalu ne mogu kreirati svoj korisnički nalog. U skladu s tim, obrada ličnih podataka kandidata koji apliciraju za posao ne vrši Portal već isključivo Poslodavac na čiji se oglas kandidat prijavio. Portal samo preusmerava kandidate na forme za apliciranje kod Poslodavca ili ih upućuje na email poslodavca pri čemu ne može da utiče na process selekcije kao ni odgovor od samog Poslodavca.

Za tačnost i tačnost unetih podataka odgovoran je isključivo poslodavac koji je uneo podatke. Tačnost unosa podrazumeva da podaci potiču iz verodostojnog izvora (sa matičnog sajta poslodavca) i/ili ličnog znanja Poslodavca. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Kandidaat može da se upozna sa oglasima, njihovim trajanjem, opisom svakog pojedinačnog nepopunjenog radnog mesta, imenima pojedinih autora oglasa (Poslodavaca), kao i njihovim kontakt podacima i drugim sadržajem, bez ikakve naknade. Tokom trajanja publikacije, kandidat može preuzeti podatke o Poslodavcu, postavljati pitanja Poslodavcu, a sve u skladu sa dostupnim opcijama.

Kandidat se obavezuje da će svoje prisusto na Portalu koristiti isključivo u svrhu pretraživanja, pronalaženja i informisanja o poslovima.

Kandidat ne sme da koristi svoj pristup portalu u bilo koju drugu svrhu (npr. za promociju i prodaju različitih proizvoda, usluga itd.)

5. Odgovornost za tačnost podataka i odgovornost za štetu

Poslovi365 ne snosi odgovornost, niti garantuje tačnost dostupnih ličnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika ili bilo kojih drugih podataka navedenih u korisničkim nalozima, biografijama, prijavama ili bilo kojim drugim priloženim dokumentima zaposlenih i/ili oglasima poslodavaca.

Poslovi365 nije odgovorna poslodavcima ili kandidatima za bilo kakvu štetu, te se u tom smislu, korišćenjem Portala, poslodavci i zaposleni odriču bilo kakvog potraživanja za bilo kakvu štetu, imovinu ili neimovinu, koja bi mogla biti uzrokovana zloupotrebom neispravnog podatke od strane poslodavaca, zaposlenih ili trećih lica.

Kompanija nije odgovorna za bilo kakvu privremenu nedostupnost Portala, kao ni za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili neispravnost istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili netačne obrade elektronskih podataka. Za sve navedeno odgovorni su provajderi internet i telekomunikacionih usluga.

Portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju poboljšanja sistema.

Zaposleni i poslodavci koji zloupotrebljavaju ili neovlašćeno otkriju pristupne podatke za svoj korisnički nalog trećim licima koja za to nisu ovlašćena, odgovorni su za svu štetu nastalu usled neovlašćenog pristupa korisničkom nalogu, bilo Kompaniji, bilo drugim pravnim ili prirodnim lica čije su lične podatke zloupotrebili.

6. Autorsko pravo

Za područje Republike Srbije, Portal ima ekskluzivna autorska prava i prava intelektualnog vlasništva na Portalu, kao i na svim pojedinačnim elementima koji ga čine, kao što su: naziv, domena, tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet , podataka i baza podataka, softverskog koda i drugih elemenata Portala čiji je autor vlasnik sajta.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala, ili Portala u celini, bez izričite prethodne pismene saglasnosti Kompanije kao nosioca ekskluzivnih autorskih prava, smatraće se kršenjem autorskih prava Kompanije i podleže pokretanju sudskog postupka. u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Portal dozvoljava deljenje linka koji predstavlja oglas Poslodavca na socijalne mreže u cilju informisanja šire populacije ukoliko to korisnik portala smatra za shodno.

Portal takođe može da sadrži elemente na kojima su ekskluzivna autorska i druga prava intelektualne svojine treća lica, kao što su sadržaji korisnika Portala, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnih sadržaja. Treća lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kome su nosioci ovih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Portalu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Portal, korisnik je saglasan da on postaje vidljiv svakom posetiocu Portala, pod uslovima i na način navedeni u ovim Uslovima korišćenja.

Portal poslovi365 dozvoljava preuzimanje teksta u kategoriji blog, saveti i karijera na koje on polaže autorska prava.
U tom slučaju je dozvoljeno prenošenje članaka teksta uz obavezno navodenje izvora odnosno linka ka našoj veb stranici.
Ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vaših autorskih prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Portal poslovi365 ne dozvoljava preuzimanje oglasa, odnosno poslova, oglasa na koje on polaže autorska prava, koji se nalaze na sajtu a radi pravljenja konkurentskih sajtova.

Portal dozvoljava deljenje linka koji predstavlja oglas Poslodavca na socijalne mreže u cilju informisanja šire populacije ukoliko to korisnik portala smatra za shodno.

Strogo je zabranjeno preuzimanje oglasa, poslova sa portala, neovlašćeno korišćenje sadržaja oglasa smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi

Portal lakodoposla objavljuje linkove ka drugim stranicama u dobroj nameri i ne odgovara za eventualnu štetu i tekst na tim stranicama.

Svaki korisnik Portala je samostalno odgovoran za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavio i učinio javno dostupnim putem Portala.

7. Zaštita i obrada ličnih podataka

7.a. Objavljivanje oglasa za posao

Kada se oglas Poslodavca objavi na Portalu, Poslodavac se smatra Obrađivačem podataka I kontrolorom podataka kandidata koji uspešno apliciraju na oglas.

Portal prikuplja podatke o poslodavcima iskljucivo kako bi kandidatima prikazao oglase sa relevantim informacijama od strane one strane koja objavljuje oglas. Podaci koje portal prikuplja od poslodavaca tiču se naziva poslodavca, sedišta, godine poslovavnja, broja radnika, kao i grane industrije u kojoj posluju.

Poslodavac je dužan da prilikom objavljivanja oglasa prikuplja podatke o ličnosti na svom sajtu na transparentan način i na osnovu valjanog zakonskog osnova (namera zapošljavanja ili zaključivanje ugovora o radu).

Poslodavac je dužan da prikuplja samo one podatke koji su odgovarajući, relevantni i ograničeni na podatke koji su neophodni za svrhu za koju se podaci prikupljaju.

Poslodavac garantuje Portalu da neće koristiti lične podatke kandidata prikupljene putem sajta Poslovi365 u bilo koju drugu svrhu osim zaposlenja.

Rukovalac podataka potvrđuje da je sproveo organizacione i tehničke mere koje će omogućiti kontrolu prikupljanja podataka putem stranice poslovi365, i odgovoran je za svako preuzimanje i izvoz podataka (prijave na oglase za posao) ukoliko se ta funkcionalnost omogući na portalu.

Poslodavac pruža uveravanje da samo njegovi zaposleni i/ili druga lica koja deluju pod njegovim nadzorom i koja su za to ovlašćena na osnovu propisa ili ugovornih odnosa imaju pristup ličnim podacima kandidata koji apliciraju na oglase, kao i da pristup ličnim podacima postoji samo u meri u kojoj da je neophodno pružiti uslugu.

Obrađivač podataka može da obrađuje podatke kontrolora podataka u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sistema i praćenja statistike prijava na oglase za posao.

7. b. Kolačići (Cookies)


U svrhu praćenja performansi sadržaja objavljenih na sajtu, koristimo Google Analytics. Takođe, Portal koristi određeni broj kolačića (cookies).
 
Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu koristiti veb sajtovi da učine korisničko iskustvo efikasnijim i bržim. Možemo čuvati kolačiće na vašem uređaju ako su neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potreban vaš pristanak.

Kolačiće koristimo za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Takođe delimo informacije o tome kako koristite sajt sa partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku koji mogu da ih kombinuju sa drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili na osnovu korišćenja usluga.

8. Nadležnost i rešavanje sporova

Uz ove Uslove korišćenja, srpski materijalno pravo primjenjuje se na sve pravne odnose koji nastaju između Portala, Poslodavaca i Zaposlenih, osim odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

Poslovi365, poslodavci i zaposleni nastojat će sve eventualne sporove rješavati mirnim putem, a u slučaju sudskog postupka nadležan je isključivo sud u Republici Srbiji.

9. Završne odredbe

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu od dana objavljivanja na sajtu Portala.

Portal zadržava pravo da izmeni i dopuni ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku. Važeći Uslovi korišćenja je verzija objavljena na sajtu Portala https://poslovi365.com/.

Dajem saglasnost Portalu poslovi365.com da prikupljam i obrađujem podatke u skladu sa svrhom navedenom u ovim Uslovima korišćenja.

Saglasan sam da će se moji lični podaci čuvati do opoziva, zahteva za brisanje ili povlačenja saglasnosti.

Beograd, 20.01.2024

Ulogujte se

Registrujte se

Resetuj Lozinku

Ukucajte vaše korisničko ime ili email, dobićete link za kreiranje nove lozinke putem emaila.